Free Read [Nonfiction Book] ↠ Lirika - by Klāvs Elsbergs ✓

By Klāvs Elsbergs | Comments: ( 501 ) | Date: ( Feb 21, 2020 )

None


 • Title: Lirika
 • Author: Klāvs Elsbergs
 • ISBN: 9984371921
 • Page: 178
 • Format: Paperback

About Author:

Klāvs Elsbergs

Kl vs Elsbergs bija latvie u dzejnieks un tulkot js.Kl vs Elsbergs dzimis R g , vi a m te bija dzejniece Vizma Bel evica, t vs tulkot js Zigurds Elsbergs No 1977 l dz 1982 gadam stud jis fran u filolo iju LVU atdzejojis no fran u, ang u un krievu valodas Gijoma Apolin ra, Pola Eli ra, Tristana Car , Luija Aragona un daudzu citu autoru darbus 1978 gad vi apprec j s ar dzejnieci Ir nu Auzi u Elsbergs str d jis par redaktoru urn l Liesma , k ar akt vi piedal jies savulaik oti noz m g urn la Avots veido an.Kl vs Elsbergs g ja boj m klainos apst k os 1987 gada 5 febru r rakstnieku nam Dubultos, tiek pie auta iesp ja, ka vi ticis nogalin ts.Kl va dzeja ir neatk rtojama un vi pats ir bijis elks vair k m paaudz m, ietekm jot latvie u dzejniec bu un savu popularit ti nezaud jot ar m sdien s.Comments Lirika

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Free Read [Nonfiction Book] ↠ Lirika - by Klāvs Elsbergs ✓
  178 Klāvs Elsbergs
 • thumbnail Title: Free Read [Nonfiction Book] ↠ Lirika - by Klāvs Elsbergs ✓
  Posted by:Klāvs Elsbergs
  Published :2019-09-11T20:10:44+00:00