Free Read [Spirituality Book] Â Tarihi Değiştiren Kadınlar - by Ali Çimen ✓

By Ali Çimen | Comments: ( 391 ) | Date: ( Nov 20, 2019 )

Tarihi de i tiren, d nyay titreten kad nlar Ge mi e bakt m zda, erkek egemen bir seyr seferin h k m s rd n g r r z K l ku an p fetih yapan, a a p a kapatan, yapt bir konu ma ya da ald kararla kitleleri co turan, atomu par alayarak insano luna s n rs z enerjinin kap lar n a an, bazen kabul etmek istemesek de, o unlukla erkekler olmu tur Peki bu, tarTarihi de i tiren, d nyay titreten kad nlar Ge mi e bakt m zda, erkek egemen bir seyr seferin h k m s rd n g r r z K l ku an p fetih yapan, a a p a kapatan, yapt bir konu ma ya da ald kararla kitleleri co turan, atomu par alayarak insano luna s n rs z enerjinin kap lar n a an, bazen kabul etmek istemesek de, o unlukla erkekler olmu tur Peki bu, tarihin beyaz perdesinde hep erkeklerin ba rol oynad anlam na m gelir Ne yani, kad nlara d en rol, her zaman en iyi yard mc oyuncu rol oynamak m d r Tabii ki hay r Y zy llar n zerine oturdu u may nl tarih tarlas ndan s yr l p kan yle kad nlar olmu tur ki, te bihte hata olmaz, o ok bilindik erkekler, bu kad nlar n azametlerinin g lgesinde bile terlemeden edememi tir Gazeteci yazar Ali imen Tarihi De i tiren Kad nlar a b yle ba l yor ve 30 nl kad n sayfalar nda konuk ediyor Bu 30 kad n aras nda M s r mparatori esi Cleopatra, nl kad n casus Mata Hari, Nobelli Madam Curie, Osmanl mparatorlu u nun bir d nemine damgas n vurmu iktidar avc s H rrem Sultan gibi isimler de var insanl n zg rl e giden yolda devrim niteli inde ad mlar atmas n sa layan siyahi kad n eylemci Rosa Parks ve Tom Amca n n Kul besi isimli roman yla Amerika daki k lelik kurumuna kalemiyle sava a an Harriet Beecher Stowe da.Bir fabrika i isiyken kendisini uzayda bulan Tere kova ve okyanuslar a an havac l k sevdas yla hayat n u maya adayan Amelia Earhart da y ksek tempolu hik yeleriyle listede yerlerini al yor.Kitab n nemli bir b l m de iktidar pe inde ko an kad nlara ayr lm Pakistan n ve ayn zamanda slam co rafyas n n ilk kad n Ba bakan Benazir Butto d man karde i Hindistan da yine ailece lke siyasetine damga vurmu , lkesinin ilk Ba bakan ndira Gandi Fransa ya 40 y l boyunca h kmeden talyan Catherine de Medici Rusya y a n n en g l lkelerinden biri yapan Alman k kenli Katerina ngiltere den Krali e Elizabeth, Krali e Victoria ve onlar n b rakt yerden bayra devralarak ngiltere yi bir k resel akt re d n t ren Demir Lady Margaret Thatcher ktidarda olan kad nlar n yan s ra iktidarda olan erkeklerin yan ndaki ihtirasl kad nlara da ahitlik ediyor tarih ve dolay s yla kitap da Kom nist in in en korkulan simalar ndan biri olan Jian Qinq ya da daha ok bilinen ismiyle Bayan Mao o lunu padi ah yapmak i in bir di er o lunu kurban eden K sem Sultan ve Arjantin Devlet Ba kan Juan Peron u efsaneye d n t rme yolunda kendisi bir efsane olan Eva Peron.Kitap ayr ca, bol g rsel malzemesi, H rrem ile Kanuni aras nda gelip giden a k mektuplar ndan sat rlar, Simone de Beauvoir ve Jean Paul Sartre n l ms z a k ve bu 30 kad n n g ndelik hayatlar na ili kin daha bir ok ayr nt l ile adeta kahramanlar n ete kemi e b r nd r yor.


 • Title: Tarihi Değiştiren Kadınlar
 • Author: Ali Çimen
 • ISBN: 9752637559
 • Page: 126
 • Format: Paperback

About Author:

Ali Çimen

1971 y l nda stanbul sk dar da do an Ali imen, ilk ve orta renimini burada tamamlad ktan sonra y ksek renimini bir s re Karadeniz Teknik niversitesi Turizm ve Otel letmecili i B l m nde s rd rd 1991 y l nda stanbul niversitesi ngiliz Dili ve E itimi B l m ndeki e itimiyle e zamanl olarak gazetecilik kariyerine ba lad Uzun y llar farkl yay n organlar nda evirmen, muhabir, redakt r, edit r ve uluslararas muhabir olarak al t Almanya, Hollanda ve ngiltere de gazetecilik yapan yazar, son olarak 2009 y l nda merkezi Fransa n n Lyon ehrinde bulunan uluslararas haber kanal EURONEWS e ge ti 2014 May s nda EURONEWS den ayr larak gazetecili e ara veren imen, yazarl k kariyerini s rd r yor ngilizce, Almanca, Hollandaca ve Frans zca bilen Ali imen, tarih kitaplar ve roman yaz yor.Comments Tarihi Değiştiren Kadınlar

 • a.

  Kitap tarihte iz bırakmış kadın karakterleri konu alıyor ve bunu yaparken gerek islam gerek osmanlı gerekse dünya tarihine kısa bir dönüş yapmamızı sağlıyor.Dürüst olmak gerekirse bilgi yoğunlu bakımından bir tarih kitabı gibi ancak anlatım tarzı olarak kesinlikle klasik bir tarih kitabının sıkıcılığı yok.Kitapta adı geçen bazı karakterler yaptıklarıyla ilham verici iken bazıları kanınızı dondurabiliyor.En çok kimlerden etkilendiğimi sorarsanız;Marie C [...]


 • Kamran İbrahimli

  ela


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Free Read [Spirituality Book] Â Tarihi Değiştiren Kadınlar - by Ali Çimen ✓
  126 Ali Çimen
 • thumbnail Title: Free Read [Spirituality Book] Â Tarihi Değiştiren Kadınlar - by Ali Çimen ✓
  Posted by:Ali Çimen
  Published :2019-08-14T20:49:58+00:00